top of page
GFRK's Policys

Brandrutiner

Brandrutiner besökare Göteborgs Fältrittklubb

Läs orienteringskartorna som finns i våra entréer samt trappuppgångar. Försäkra dig om att du vet var utgångar, återsamlingsplats och brandsläckare finns.

Om brandlarmet går, gå lugnt till återsamlingsplatsen som finns vid elcentralen och meddela utrymningsansvarig som är utrustad med väst. Gå ej in i byggnaden igen förrän räddningspersonalen/utrymningsansvarig gett klartecken.

Om larm går när du rider, sitt av, för in din häst i stallet och sätt fast den genom att sätta grimma på ovanför tränset. Därefter ska du omedelbart men lugnt förflytta dig till uppsamlingsplatsen. Vid brand i stallet utryms hästarna till paddocken/paddockhagen.

Enbart personal får utrymma hästar från stallen. Hästar kan reagera starkt vid brand och bli väldigt svårhanterliga.

Rökfritt

Göteborgs Fältrittklubb är en rökfri anläggning. Det betyder att det är förbjudet att röka både inomhus och utomhus så länge man vistas på anläggningen. Läs mer om Rökfritt på Svenska Ridsportsförbundets sida här.

Alkohol- och drogpolicy

På GFRKs anläggning gäller nolltolerans vad gäller alkohol och droger. All verksamhet skall bedrivas i en säker och hälsosam anda.

Mål:
• Upprätthålla en trygg och säker arbetsplats och ridhus.
• Verka för en nykter och drogfri arbetsplats och ridhus.
• Öka personal och medlemmars kunskap om risker med alkohol/droger i samband med hästar och ridning.

Syfte:
• Förebygga olyckor
• Verka för en nykter/drogfri miljö
• Goda förebilder

Hästhållningspolicy

Hästen skall värnas med respekt, omtanke, kärlek och kunnande. Hästen skall dagligen kunna röra sig fritt och se kompisar, samt ha väl tillpassad och rengjord utrustning. Hästen skall kontinuerligt utbildas och underhållas ridmässigt, för lång hållbarhet, samt för att ge en trevlig ridupplevelse. Hästen skall ges bästa förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Mål
• GFRK ska ha hästar som trivs och som sköts korrekt
• Ridskolan skall ha välutbildade hästar med utbildningsståndpunkt LA dressyr och LC hoppning
• Välskött utrustning

Genomförande
• Kontinuerlig fortbildning av hästar och instruktörer
• Mer utbildning av elever i hantering av hästar och utrustning
• Avsätta mer pengar till utrustningen samt försöka söka mer sponsring utifrån till     utrustningen

Uppföljning/analys
• Statistik på hur länge utrustningen finns kvar/håller
• Utvärdering av hur målen efterlevs varje år

Kommunikationspolicy

På GFRK kommunicerar vi rakt, tydligt, öppet och snabbt.

Vi medlemmar är väl informerade om vår verksamhet, lojala mot vår värdegrund och står för fattade beslut.

Mål/syfte:
• Våra medlemmar är väl informerade om vad som händer på GFRK.
• Våra medlemmar ska lätt kunna hitta den information de behöver.
• Våra medlemmar ska veta hur man går till väga för att påverka GFRK.
• Undvika rykten och spekulationer.
• Varje medlem gör PR för GFRK.

Säkerställs genom:
• Snabb och samtidig information.
• Systematisering av hur våra informationskanaler används.
• Instruktörens roll som informatör utvecklas.
• Information mellan styrelse och personal koordineras av verksamhetschefen innan offentliggörande.
• Upprättande av kommunikationsplan.

Uppföljning/analys:
• Årlig utvärdering.
• Uppföljning av kommunikationsplan

Medlemsrelationspolicy

På GFRK välkomnas alla medlemmar och tillsammans tar vi ansvar för varandra.
För att GFRK ska fungera som en ideell förening är vi alla beroende av att envar betalar sina avgifter i tid.
På GFRK respekterar vi varandra och accepterar inte mobbning eller trakasserier.

Om GFRKs grundläggande värderingar och ledstjärnor inte efterföljs vidtas följande åtgärder:

  • Steg 1 - Medlemmen nekas att delta vid tävlingar och evenemang

  • Steg 2 - Medlemmen utesluts från ridgrupp

  • steg 3 - Medlemmen utesluts från föreningen

Mål:
• Med välutbildad personal och med medlemmar som respekterar vår policy hoppas vi tillsammans locka fler nöjda medlemmar till GFRK.

Miljöpolicy

Öka medlemmarnas medvetenhet om hur vardagliga handlingar och val kan bidra till en positiv utveckling av miljön.


Mål:
• Effektiv energianvändning
• Samordnade, miljövänliga inköp
• Återvinning
• Att leva upp till gällande miljölagar
• En god arbetsmiljö i hållbar utveckling.
• Öka personal och medlemmars kunskap om risker med alkohol/droger i samband med hästar och ridning.

Vi har en miljöansvarig styrelseledamot.

Säkerhetspolicy

På GFRK kommer alltid säkerheten i första hand vid all hantering av häst. Vårt säkerhetsarbete sker genom kontinuerlig utbildning, underhåll av utrustning samt dokumentation och analys av alla incidenter.

Allt arbete sker i förebyggande syfte och är färgat av vår värdegrund: trygg och säker.

Mål/syfte:
• Upprätthålla en säker plats för personal och medlemmar.
• Ge möjlighet till personal och medlemmar utbildning i säkerhet.
• Verka för att hålla en hög kvalité på kunskap om säkerhet.
• Förebygga tillbud och olyckor.

Säkerställs genom:
• Utbildning av: Personal, nya elever, alla inte bara nybörjare, föräldrar, varje gång det är teorivecka bör man ha en ny säkerhetsgenomgång.
• Dokumentation av incidenter för regelbunden uppföljning och analys.

Uppföljning/analys:
Efter varje termin görs en utvärdering av:
• Utbildningar, personal/medlemmar
• Incidentpärmen, händelser/åtgärder

bottom of page