top of page

Dagordning och kallelse Årsmöte 20230228 kl. 18:00 i caféet, Göteborgs Fältrittklubb

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande för mötet

4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av föredragningslista

7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet 16. Val av ordförande för föreningen

17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)

20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

23. Val av ombud till Svenska Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

24. Sammanträdets avslutande

161 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page